Category Archives: SD

Sifat Operasi Bilangan Bulat

Sifat Operasi Hitung Bilangan Bulat
1. Komotatif
Komotatif adalah sifat pertukaran yang tidak hasil akhir.
a. Sifat Kumulatif Penjumlahan
Contoh:
(-18) + 9 = 9 + (-18)
-9 = -9
a + b = b + a
b. Sifat Komutatif Perkalian
Contoh:
-8 x 9 = 9 x (-8)
-72 = – 72
a x b = b x a
2. Asosiatif
Asositif adalah sifat pengelompokan yang tidak mengubah asil akhir.

a. Sifat Asosiatif Penjumlahan
Contoh:
(8+15) + 5 = 8 + (15+5)
23 + 5 = 8 + 20
28 = 28
(a + b) + c = a + (b+c)

b. Sifat Asosiatif Perkalian
Contoh:
(4×5) x 3 = 4 x (5×3)
20 x 3 = 4 x 15
60 = 60
(axb) x c = a x (bx c)

3. Sifat Distributif
Perkalian terhadap penjumlahan
Contoh:
4 x (5+2) = (4 x 5) + (4 x 2)
4 x 7 = 20 + 8
28 = 28
a x (b + c) = (a x b) + (a x c)

Perkalian terhadap pengurangan
8 x (6-3) = (8 x 6) – (8 x 3)
8 x 3 = 48 – 24
24 = 24
a x (b – c) = (a x b) – (a x c)

operasi matematika dengan nol
3 + 6 + 9 + 0 = 18 => a + b + c + 0 = a + b + c
12 – 3 – 2 – 0 = 7 => a – b – c – 0 = a – b – c
3 x 4 x 28 x 0 = 0 => a x b x c x 0 = 0

Perkalian dengan satu
25 x 1 = 25 a x 1 = a
Pembulat bilangan
1) Pembulat ke atas
Jika angka pertama di belakang koma brnilai sama dengan atau lebih dari 5, angka ditambah 1.
Contoh :
6,5 dibulatkan menjadi 7
599,92 dibulatkan menjadi 600

1) Pembulatan ke bawah
Jika angka pertama di belakang koma bernilai kurang dari 5, angka satuanya tetap.
Contoh :
3, 15 dibulatkan menjadi 3
700, 3 dibulatkan menjadi 700

Iklan